Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloads setting WON'T default to 'Ask every time'

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I've ticked the box, I've unticked the box, rinse and repeat. I've checked for updates, cleared cache & cookies, Troubleshooting mode, refresh, removed popup blockers etc. reinstalled, etc. Win 10 home 64-bit, Firefox 103.0.2 (64-bit)

Just trying to get the browser to STOP defaulting to Downloads location and START asking me where to save the d/l.

Thank you!

I've ticked the box, I've unticked the box, rinse and repeat. I've checked for updates, cleared cache & cookies, Troubleshooting mode, refresh, removed popup blockers etc. reinstalled, etc. Win 10 home 64-bit, Firefox 103.0.2 (64-bit) Just trying to get the browser to STOP defaulting to Downloads location and START asking me where to save the d/l. Thank you!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.