Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Major sites blocked by Facebook Container

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Not able to interact with major sites like Verizon and Blue Cross Blue Shield. Today, I was not able to look at my Verizon account. The browser kept switching to a Facebook container even when I selected it to override. At times, it blocks logins, or doesn't allow a login button to activate, so I have to use Chrome. I'm getting to the point where after years of loving this browser, I'm seriously considering using Chrome. What is going on, Firefox??????

Not able to interact with major sites like Verizon and Blue Cross Blue Shield. Today, I was not able to look at my Verizon account. The browser kept switching to a Facebook container even when I selected it to override. At times, it blocks logins, or doesn't allow a login button to activate, so I have to use Chrome. I'm getting to the point where after years of loving this browser, I'm seriously considering using Chrome. What is going on, Firefox??????

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.