Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox Security issues for stealing cookies & passwords

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Hi dear manager, I know a cyber security team related to military in my country are working on Security holes very badly. In these days there are many trojans and viruses out there. I am using FF latest update all the time & MalwareBytes & Eset both of them licensed latest versions. Just tell me can hackers steal my passwords & cookies and logged in sessions by opening a single web site in these days? Can they install an exe file in my pc through FF in silent mode without my permission? Imagine a news web site has some malicious codes. Can they steal data through this web site by just opening it?

Hi dear manager, I know a cyber security team related to military in my country are working on Security holes very badly. In these days there are many trojans and viruses out there. I am using FF latest update all the time & MalwareBytes & Eset both of them licensed latest versions. Just tell me can hackers steal my passwords & cookies and logged in sessions by opening a single web site in these days? Can they install an exe file in my pc through FF in silent mode without my permission? Imagine a news web site has some malicious codes. Can they steal data through this web site by just opening it?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.