Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it worth to activate these firefox options in aboutconfig?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

browser.tabs.loadBookmarksInBackground media.autoplay.allow-extension-background-pages media.autoplay.enabled browser.tabs.loadBookmarksInTabs browser.tabs.extraDragSpace layers.acceleration.force-enabled gfx.webrender.enabled layers.force-active

Also is there a way to see which options have been modified easily? And to reset them all?

browser.tabs.loadBookmarksInBackground media.autoplay.allow-extension-background-pages media.autoplay.enabled browser.tabs.loadBookmarksInTabs browser.tabs.extraDragSpace layers.acceleration.force-enabled gfx.webrender.enabled layers.force-active Also is there a way to see which options have been modified easily? And to reset them all?