Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I find what version I have?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dreamon2

more options

In my drop down menu there is "about", as suggested. There isn't the little house in the corner either which took me back to my home page.

In my drop down menu there is "about", as suggested. There isn't the little house in the corner either which took me back to my home page.

Giải pháp được chọn

Right-click on the 3 bar menu or a toolbar and select Customize Toolbar. There you will find the home icon which you can drag to your toolbar. What is your issue with About Firefox?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Right-click on the 3 bar menu or a toolbar and select Customize Toolbar. There you will find the home icon which you can drag to your toolbar. What is your issue with About Firefox?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Hữu ích?

more options

You can find your browser version at either one of these:

Menu -> Help -> About Firefox

Menu -> Help -> More Troubleshooting Information

Your User Agent is currently reporting v. 103.0.2

Hữu ích?

more options

Thank you so much to each of you. My computer crashed 3 weeks ago and now everything is new to me on the new one I have to learn all over again

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.