Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

wrong phone device and location on my account

more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1386133]
The wrong phone and location are listed on my Google account I have notified Google without any response. I have a Moto G Stylus this is not on Data and activity settings The generic looking phone and location is from Richmond somewhere in the United States I can't tell where? Can you please help me with this problem!!! I was permanently suspended by ebay because of a suspicious device in my Google account!! Thank You

 Richard Sippel
<i>Locking this thread.</i><br><i>Please continue here: [[/questions/1386133]]</i><br> The wrong phone and location are listed on my Google account I have notified Google without any response. I have a Moto G Stylus this is not on Data and activity settings The generic looking phone and location is from Richmond somewhere in the United States I can't tell where? Can you please help me with this problem!!! I was permanently suspended by ebay because of a suspicious device in my Google account!! Thank You Richard Sippel

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The first thing you should do is change your Password for your Google Account.