Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Blocking the 'Remove Extention' option from Firefox Extentions dropdown menu

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I'm trying to not to have the 'Remove Extension' option be an option from the Extension drop down menu on my personal computer.

After mucking around the internet, trying to figure out how to use .json policy files, Group Policy, whatever 'Enterprise' is, for well over an hour. I've had zero luck on finding detailed instructions about how to do anything I just mentioned, or that it's even possible. (Asides from [question] I found on this site that was solved in '21)

It sounds possible, but I can't find any directions (straightforward or vague) about how to do it.

What can I do, if anything?

I'm trying to not to have the 'Remove Extension' option be an option from the Extension drop down menu on my personal computer. After mucking around the internet, trying to figure out how to use .json policy files, Group Policy, whatever 'Enterprise' is, for well over an hour. I've had zero luck on finding detailed instructions about how to do anything I just mentioned, or that it's even possible. (Asides from [[https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258986|a question]] I found on this site that was solved in '21) It sounds possible, but I can't find any directions (straightforward or vague) about how to do it. What can I do, if anything?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.