Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable the "frequent" list when I right click the Mozilla shortcut in the Start Bar?

more options

How do I disable the "frequent" list when I right click the Mozilla shortcut in the Start Bar?

search the answer on the website, tried all the advises like change the browser.taskbar.list.frequent.enabled to false, and taskbar list to false. but it still shows list of sites i've visited when i right click the shortcut. please help

How do I disable the "frequent" list when I right click the Mozilla shortcut in the Start Bar? search the answer on the website, tried all the advises like change the browser.taskbar.list.frequent.enabled to false, and taskbar list to false. but it still shows list of sites i've visited when i right click the shortcut. please help

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi admin568, Setting browser.taskbar.lists.enabled = False should have turned them off. Try disabling Jump Lists in Windows settings - Search for Jump Show recently opened items in Start, Jump Lists, and File Explorer = Off

Hữu ích?

more options

appreciate your prompt response.

yes, i did have that turned off too, thats one of the answers i found on the website. it didn't solve the problem, still shows lists of websites i've visited. under "frequent"

Please see attached.

Hữu ích?

more options

I'm not familiar with the source of your 3rd screenshot but, it looks like History to me. Can you clear your History without losing important information?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.