Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Save As" Dialogue box

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I am using Mac Catalina version 10.15.7 with the newest version of Firefox and my "Save Page As" dialog box got much bigger. I have tried to move my cursor to the edges of the dialog box so I can drag the box edges to make it smaller but the little arrow that appears can only make it bigger not smaller. How can I go back to the regular default "Save Page As" dialog box that I had before? I have included a screen capture of the big dialog box and a picture of the regular dialog box. Thank you.

I am using Mac Catalina version 10.15.7 with the newest version of Firefox and my "Save Page As" dialog box got much bigger. I have tried to move my cursor to the edges of the dialog box so I can drag the box edges to make it smaller but the little arrow that appears can only make it bigger not smaller. How can I go back to the regular default "Save Page As" dialog box that I had before? I have included a screen capture of the big dialog box and a picture of the regular dialog box. Thank you.

Được chỉnh sửa bởi er45aa vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.