Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New emails don't show up in inbox

more options

My new emails don't show up until the inbox is refreshed. It started doing that 4 days ago. How can I fix this problem and what's causing it?

My new emails don't show up until the inbox is refreshed. It started doing that 4 days ago. How can I fix this problem and what's causing it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi tonyaraes, Does the problem persist in Troubleshoot Mode?

Menu -> Help -> Troubleshoot Mode... Firefox will restart and a Troubleshoot Mode options window will appear. Do NOT select Refresh.

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

To exit Troubleshoot Mode, restart the browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.