Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

dev tool language setting

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hi guys,

I'm looking for a solution to set my firefox dev tool's language separately , i wanna use french for my browser and english for my dev tool . I can do it in chrome but for firefox i can't find it . I tried setting language ,but it's useless . so i'm wondering if i missed something or just they don't have that feature .

thx

Hi guys, I'm looking for a solution to set my firefox dev tool's language separately , i wanna use french for my browser and english for my dev tool . I can do it in chrome but for firefox i can't find it . I tried setting language ,but it's useless . so i'm wondering if i missed something or just they don't have that feature . thx

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.