Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thumbnail failure

more options

The thumbnails on the Firefox page used to take me to the thumbnail home page. Recently this became inconsistent, now the thumbnails try to take me to their home page but the process stops. I have already refreshed Firefox and that did not help. Then I uninstalled and reinstalled Firefox. The thumbnails come up but their functionality is still broken. How do I fix this problem?

The thumbnails on the Firefox page used to take me to the thumbnail home page. Recently this became inconsistent, now the thumbnails try to take me to their home page but the process stops. I have already refreshed Firefox and that did not help. Then I uninstalled and reinstalled Firefox. The thumbnails come up but their functionality is still broken. How do I fix this problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi kfarley1, Assuming the sites will load in other browsers -

Firefox can't load websites but other browsers can https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

Also, check for issues with Total Cookie Protection:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq https://support.mozilla.org/en-US/kb/introducing-total-cookie-protection-standard-mode

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.