Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email link in firefox

more options

I cannot seem to send a link of a webpage in Firefox to any email addresses I used to be able to send before. I am unsure if I have done anything in firefox to cause this. can you please suggest some ways of how I can enable this function

Thanks & kind regards Ashlyn Ray

I cannot seem to send a link of a webpage in Firefox to any email addresses I used to be able to send before. I am unsure if I have done anything in firefox to cause this. can you please suggest some ways of how I can enable this function Thanks & kind regards Ashlyn Ray

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Eagy, I think there might have been some recent changes to email link and mailto. These should help you catch up -

Change the program used to open email links https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-program-used-open-email-links

You can add the Email Link button to your toolbar - Customize Firefox controls, buttons and toolbars https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.