Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Proxy IP with Firefox Multi Account Container

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hi Friends, I use surfahark VPN on my Macbook but recently started using Multi Account Container for keeping my social activity separate which I just love, I am trying but unable to set custom proxy in multi account container, despite applying https://ProxyIPAddress:port it still shows my surfahark IP on whoer.net instaed of proxy IP.

It was working till 2 days back unless I had to reformat my system.

Any help, Thanks much.

Hi Friends, I use surfahark VPN on my Macbook but recently started using Multi Account Container for keeping my social activity separate which I just love, I am trying but unable to set custom proxy in multi account container, despite applying https://ProxyIPAddress:port it still shows my surfahark IP on whoer.net instaed of proxy IP. It was working till 2 days back unless I had to reformat my system. Any help, Thanks much.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.