Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am receiving "DOMException: The quota has been exceeded." ERRORS

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tuatha

more options

I am using a WooCommerce plug that allows for website manipulation via real time CSS changes. I am repeatedly receiving this message, and the browser freezes and has to be reloaded:


DOMException: The quota has been exceeded.

Uncaught DOMException: The quota has been exceeded.


I dont seem to have this issue with other browsers. I would like to keep using FireFox, how do I fix this? Ive already cleared the cache and current settings for memory are at 1 gig... it only buys me some time as eventually the symptoms reappear.

I am using a WooCommerce plug that allows for website manipulation via real time CSS changes. I am repeatedly receiving this message, and the browser freezes and has to be reloaded: DOMException: The quota has been exceeded. Uncaught DOMException: The quota has been exceeded. I dont seem to have this issue with other browsers. I would like to keep using FireFox, how do I fix this? Ive already cleared the cache and current settings for memory are at 1 gig... it only buys me some time as eventually the symptoms reappear.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

Thanks. I did. Just seems like a backwards way of doing things having to clear the cache and storage out manually... Why has FF not fixed this?

Hữu ích?

more options

That did not work. I am still receiving the same DOM error. Anyone?

Hữu ích?

more options

I think I found a solution. Instead of clearing the storage and cache I increased the storage...

about:config -> dom.storage.default_quota -> default is 5MB... I changed it to 50MB... so far so good.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.