Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing while using firefox browswer

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I print from a web page such as the NYT crossword puzzle, it comes out in gigantic font and only part of the page is captured. Yet it works using safari

When I print from a web page such as the NYT crossword puzzle, it comes out in gigantic font and only part of the page is captured. Yet it works using safari