Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nuance Dragon Pro Extension to use Firefox browser w Voice command

more options

Hi Firefox support

I am using Nuance Dragon Professional and trying to install the Dragon extension into Firefox. This is because I am disabled and my hands do not work well See this link https://dnsriacontent.nuance.com/13/setup/ffinstall.html?lang=ENX&browser=firefox

When I hit the install the extension button on the screen nothing happens

I did check to see if this extension was in the Mozilla Firefox extension library and no success

I can make this work with Google Chrome but I would prefer to stick with Firefox Chris Gullett - cg@printstar.biz

Hi Firefox support I am using Nuance Dragon Professional and trying to install the Dragon extension into Firefox. This is because I am disabled and my hands do not work well See this link https://dnsriacontent.nuance.com/13/setup/ffinstall.html?lang=ENX&browser=firefox When I hit the install the extension button on the screen nothing happens I did check to see if this extension was in the Mozilla Firefox extension library and no success I can make this work with Google Chrome but I would prefer to stick with Firefox Chris Gullett - cg@printstar.biz

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi cg12, I looked up information about adding Dragon to Firefox: Go to - Menu > Add-ons and themes Click Plugins in the panel on the left In the drop-down menu, select Always Activate. Firefox will now allow Dragon to run on all websites.

Hope it helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.