Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook voice and video chat quit working - 8/12/22 AM using Firefox. Works fine, same computer on Chrome?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Facebook voice and video chat quit working - 8/12/22 AM using Firefox. Works fine, same computer on Chrome? When calling or accepting a call the screen goes to "Something went wrong"? Same symptom on two desktops, two laptops, and one notepad. Windows 10.

Facebook voice and video chat quit working - 8/12/22 AM using Firefox. Works fine, same computer on Chrome? When calling or accepting a call the screen goes to "Something went wrong"? Same symptom on two desktops, two laptops, and one notepad. Windows 10.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.