Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

windows is having trouble opening firefox

more options

windows is having trouble opening Firefox it cannot find the EXE file thing and gives the path when I go out there and find it it's there it's a good file there's nothing wrong with it when I click on it it says windows is not allowing to open also on my Firefox developer browser, both of these EXE files are in the directories then it says they're not I had a VG antivirus software that I just got rid of because it was slowing down my computer after I got rid of that I couldn't access either one of these pinned to the taskbar browsers I don't know what to do I tried reloading fire firefox same thing happened I really need some help here

windows is having trouble opening Firefox it cannot find the EXE file thing and gives the path when I go out there and find it it's there it's a good file there's nothing wrong with it when I click on it it says windows is not allowing to open also on my Firefox developer browser, both of these EXE files are in the directories then it says they're not I had a VG antivirus software that I just got rid of because it was slowing down my computer after I got rid of that I couldn't access either one of these pinned to the taskbar browsers I don't know what to do I tried reloading fire firefox same thing happened I really need some help here

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Anthony D. Mason, Can you launch Firefox from Start -> All Apps? Did the VG antivirus block Firefox in Windows firewall?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.