Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get back the earlier user surface?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

My Firefox browser was recently changed from version 102.0.1. to 104.0. With the update, the user surface was changed completely. I have tried everything possible to change back to the earlier surface without success. I have tried to change to an earlier version. The user surface was fine, but my profile was lost! If not possible to change back to the earlier user surface, I would have to switch to a different browser after almost 20 years of using Firefox! Thank you for your assistance, Johann

My Firefox browser was recently changed from version 102.0.1. to 104.0. With the update, the user surface was changed completely. I have tried everything possible to change back to the earlier surface without success. I have tried to change to an earlier version. The user surface was fine, but my profile was lost! If not possible to change back to the earlier user surface, I would have to switch to a different browser after almost 20 years of using Firefox! Thank you for your assistance, Johann
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.