Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Add-On Caution Label

more options

Hi, I have noticed that our Extension has started getting a Caution Label with the message 'This add-on is not actively monitored for security by Mozilla. Make sure you trust it before installing.'. Wondering if you can help me identify why the Extension has started getting this label and any help with remediating it so that label doesn't show any longer it would be much appreciated.

If this is not the right avenue for this question would you be able to provide a add-on developer support email as I was unable to find one when looking over the Developer Hub.

Thanks!

Hi, I have noticed that our Extension has started getting a Caution Label with the message 'This add-on is not actively monitored for security by Mozilla. Make sure you trust it before installing.'. Wondering if you can help me identify why the Extension has started getting this label and any help with remediating it so that label doesn't show any longer it would be much appreciated. If this is not the right avenue for this question would you be able to provide a add-on developer support email as I was unable to find one when looking over the Developer Hub. Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Don't take it personally. They all say that except the few selected for the Recommended Extensions program.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.