Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Audio is not working properly

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello,

First to clarify, this is a Firefox issue, because every other browser does not have the same issue.

I've tried audios from different websites such as spotify, twitch, instagram, youtube, facebook, netflix, amazon prime.... And the audio are failling, There is audio in the video but it is like when your internet is pretty bad and the audio is not working properly.

I've tried removing all addons, clearing the entire cache and cookier - re-installing firefox. none of the above worked.

Hello, First to clarify, this is a Firefox issue, because every other browser does not have the same issue. I've tried audios from different websites such as spotify, twitch, instagram, youtube, facebook, netflix, amazon prime.... And the audio are failling, There is audio in the video but it is like when your internet is pretty bad and the audio is not working properly. I've tried removing all addons, clearing the entire cache and cookier - re-installing firefox. none of the above worked.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

What security software are you running? How is the audio from a local file? see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I had occasional audio issues in Windows 10 with VIA.

The way I resolved it was to open Windows Task Manager click on the Services tab right-click on Audiosrv and select Restart

Hope it helps

Hữu ích?

more options

Cool. Mark your answer as resolved. ;-))

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.