Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Image Previews look off center in vanilla Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi spaceferret

more options

Starting yesterday, the preview images in GIS has been looking off center in Firefox (see attached). If I switch to protection mode the image looks fine. If I open up in any other browser it looks fine as well. I have already cleared my web cache and cookies, refreshed Firefox and then reinstalled it, changed my screen resolution settings, and nothing seems to be fixing it. There's no apparent settings in Google itself to adjust the image...it just started doing that in Firefox out of nowhere.

Starting yesterday, the preview images in GIS has been looking off center in Firefox (see attached). If I switch to protection mode the image looks fine. If I open up in any other browser it looks fine as well. I have already cleared my web cache and cookies, refreshed Firefox and then reinstalled it, changed my screen resolution settings, and nothing seems to be fixing it. There's no apparent settings in Google itself to adjust the image...it just started doing that in Firefox out of nowhere.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thank you for the response, but the problem seems to have resolved itself? I just happened to try the previews again a few days after posting and they were working. So no idea! But again thanks for responding.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi spaceferret, See if some of the tips here will help -

Fix problems that cause images to not show https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-problems-images-not-show

Websites look wrong or appear differently than they should https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-look-wrong-or-appear-differently

and you might want to take a look at this question -

Everything is WAY too big! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1384053

(also, Double Vanilla is my favorite)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you for the response, but the problem seems to have resolved itself? I just happened to try the previews again a few days after posting and they were working. So no idea! But again thanks for responding.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.