Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Normal Folder Name?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm just wondering if it is normal for the Mozilla folder located in the hidden program data folders to have a long string of numbers and letters after Mozilla?

I'm just wondering if it is normal for the Mozilla folder located in the hidden program data folders to have a long string of numbers and letters after Mozilla?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi kat2wolf, It looks normal to me. You can also find it if you enter about:support in the address bar and press Enter. (Menu -> Help -> More troubleshooting information) In the Application Basics section, look for Update Folder.

Hữu ích?

more options

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder. One location for your personal data (e.g. bookmarks) and another location for temporary files like the disk cache.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles).

  • C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.