Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox printing - font fine but images too big and are cropped?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My printer is printing invoices from ebay but the logo and image previews are now larger (and cropped). I tried resetting the printer no luck I logged into the same area on Safari and produced a pdf that printed fine When I went back to Firefox and generated a pdf (print using the system dialogue..) it generated the sam problem

To be clear - The images are much bigger but cropped in the window dedicated to displaying it on the invoice so it only shows a small section of the image.

is this a current bug? How do I get help from a trouble shooting chat window? Thanks Mac Monterey Firefox 103.0.2

My printer is printing invoices from ebay but the logo and image previews are now larger (and cropped). I tried resetting the printer no luck I logged into the same area on Safari and produced a pdf that printed fine When I went back to Firefox and generated a pdf (print using the system dialogue..) it generated the sam problem To be clear - The images are much bigger but cropped in the window dedicated to displaying it on the invoice so it only shows a small section of the image. is this a current bug? How do I get help from a trouble shooting chat window? Thanks Mac Monterey Firefox 103.0.2
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.