Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Connect to remote Websocket from localhost doesn't send cookies

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I am web developer. App I am working on need to connect to remote host by webscoket and send auth cookies to it (aws guard). The problem is when I run app on the local host (dev mode), it works fine in every Chrome based browser, and even Safari, but unable to connect in FF.

For example, my app runs on localhost:8080, and Websocket host is ws.dev.myapp.com For successeful coonection, handshake request should include cookies from .dev.myapp.com domain, or even .myapp.com. So, you can see on screenshots, cookies not included on request from localhost, and we get 403 error instead of 101 on second pic.

I guest this is some secutiry setting I can tweak, but I can't see what exactly. Or can it be a bug?

Hi, I am web developer. App I am working on need to connect to remote host by webscoket and send auth cookies to it (aws guard). The problem is when I run app on the local host (dev mode), it works fine in every Chrome based browser, and even Safari, but unable to connect in FF. For example, my app runs on localhost:8080, and Websocket host is ws.dev.myapp.com For successeful coonection, handshake request should include cookies from .dev.myapp.com domain, or even .myapp.com. So, you can see on screenshots, cookies not included on request from localhost, and we get 403 error instead of 101 on second pic. I guest this is some secutiry setting I can tweak, but I can't see what exactly. Or can it be a bug?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Maybe the problem is "origin: http://localhost:8080" in the first screenshot (i.e. not coming from a secure connection).

Maybe try to ask advice on a web development oriented forum.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.