Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I download an older version for Mac OS 10.10.5? If so, where do I find it?

more options

I recently tried updating Firefox but the new version is not compatible with my Mac OS 10.10.5. Can I dowload an older version? if so, where do I find it?

I recently tried updating Firefox but the new version is not compatible with my Mac OS 10.10.5. Can I dowload an older version? if so, where do I find it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm, I guess the support article does not have the link. (Firefox Mac OS X 10.9, 10.10 and 10.11 users move to Extended Support Release)

You can download the last Extended Support Release of Firefox 78 from the following server. This address is for U.S. English. if you prefer a different language/locale, click the .. button to return to the page with all the locale links, then click into the one you want.

https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/

For more general reference, see: How to download and install Firefox on Mac.

Please be careful when trashing any unwanted version NOT to remove your data.

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 - Support Volunteer vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.