Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extension icon don't appear in the toolbar and in the customize Box, no way to access to it

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
more options

Hi! i build a firefox extension and install it temporary on firefox. In the extensions and add-on tabs i can see it activated but i can't access to it because it not appear in the toolbar and in the customize box.

Hi! i build a firefox extension and install it temporary on firefox. In the extensions and add-on tabs i can see it activated but i can't access to it because it not appear in the toolbar and in the customize box.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.