Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not saving password changes

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Started with 103.0.1. Still broke in 103.0.2. It isn't auotsaving password changes. I have to go into saved logins change it myself. Always worked before 103.0.1. I haven't changed anything on my end so I see no reason to suspect my equipment or settings. 3rd problem I've found since 103.01 came out.

Started with 103.0.1. Still broke in 103.0.2. It isn't auotsaving password changes. I have to go into saved logins change it myself. Always worked before 103.0.1. I haven't changed anything on my end so I see no reason to suspect my equipment or settings. 3rd problem I've found since 103.01 came out.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.