Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not clearing History

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Dell 660. Win 10.

It started with 103.0.1. Still going on with 103.0.2. I have it set to clear all history except site data when I close FF. It doesn't do that any more. My equipment isn't the issue because it always worked before 103.0.1.

Also starting with 103.01 and continuing in 103.0.2 - Doesn't auto save changed passwords. Again it always worked fine on this computer before 103.0.1

And of course the "Firefox exe has been blocked from accessing Graphics hardware" that I have a separate post on.

Dell 660. Win 10. It started with 103.0.1. Still going on with 103.0.2. I have it set to clear all history except site data when I close FF. It doesn't do that any more. My equipment isn't the issue because it always worked before 103.0.1. Also starting with 103.01 and continuing in 103.0.2 - Doesn't auto save changed passwords. Again it always worked fine on this computer before 103.0.1 And of course the "Firefox exe has been blocked from accessing Graphics hardware" that I have a separate post on.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.