Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox loads different website languages every time

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TEMPEX

more options

The problem is as follows:

Every time I load some multilagual web page (Aliexpress, prestashop.com fox example) Mozilla loads the page in different language. After I change the language and load a new page from the site, the language is changed again to a random one. Every time I click a button or link, the language is changed.

Cleared cache, and cookies and everithing multiple times. After 3-4 days it does the same thing. Tried fresh install - after a while starts to do the same thing. Installed Firefox Developer Edition - after 6 months starts to do the same thing. Installed Waterfox on different PC - same as Firefox Developer - after 6 months starts to do the same thing.

Does anyone have the same problem? Why is it happening? Is it only me?

The problem is as follows: Every time I load some multilagual web page (Aliexpress, prestashop.com fox example) Mozilla loads the page in different language. After I change the language and load a new page from the site, the language is changed again to a random one. Every time I click a button or link, the language is changed. Cleared cache, and cookies and everithing multiple times. After 3-4 days it does the same thing. Tried fresh install - after a while starts to do the same thing. Installed Firefox Developer Edition - after 6 months starts to do the same thing. Installed Waterfox on different PC - same as Firefox Developer - after 6 months starts to do the same thing. Does anyone have the same problem? Why is it happening? Is it only me?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What language version of FF are you using and are you using VPN/Proxy as those can make FF changed based on the location they tell FF your from.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Hữu ích?

more options

What do you mean by "language version of FF"?

FF Developer is 104.0b8, Language is English [en]. Standart FF is 103.0.2, Language is English [en]. Waterfox is G4.1.4, Language is English [en]. I have this problem for more that a year.

No, I am not using VPN or proxy.

Hữu ích?

more options

Are you using a proxy or VPN?

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

Hữu ích?

more options

I set Proxy settings to "No Proxy", but nothing changed. When I delete cache and cookies the problem goes away for a while, but after a week or so it comes back again. Other thing I forgot to mention is that when I log to a fresh FF installation (on a freshly installed Win 10) with my FF account, this problem comes with the account and the freshly Installed FF starts to mess up languages again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.