Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos freeze upon loading.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Upon starting a Youtube video the browser freezes momentarily. The video loads slowly regardless of the video quality selected. This is what happens: >click on video >link opens >Video starts loading, but won't play immediately >Freezes momentarily if interacting with the browser >Starts playing without issues (loads incredibly slow when trying to forward of rewind the video). Things I have tried: - Disable hardware acceleration. Did not make a difference. - Other browsers do not have the same problem. - Internet speed is fast enough at all times. - Clearing Cache/cookies. - Disabling add-ons. - Graphics drivers are updated.

Laptop specs: Dell XPS 9500 OS: Windows 11 Processor: 10th Gen Intel Core i7 Graphics: Intel UHD graphics. NVIDIA Ge-Force GTX 1650 Ti Memory: 16GB DDR4 Channel SDRAM at 2933MHz. Storage: 1 TB

I can provide a screen recording to show the exact issue.

Upon starting a Youtube video the browser freezes momentarily. The video loads slowly regardless of the video quality selected. This is what happens: >click on video >link opens >Video starts loading, but won't play immediately >Freezes momentarily if interacting with the browser >Starts playing without issues (loads incredibly slow when trying to forward of rewind the video). Things I have tried: - Disable hardware acceleration. Did not make a difference. - Other browsers do not have the same problem. - Internet speed is fast enough at all times. - Clearing Cache/cookies. - Disabling add-ons. - Graphics drivers are updated. Laptop specs: Dell XPS 9500 OS: Windows 11 Processor: 10th Gen Intel Core i7 Graphics: Intel UHD graphics. NVIDIA Ge-Force GTX 1650 Ti Memory: 16GB DDR4 Channel SDRAM at 2933MHz. Storage: 1 TB I can provide a screen recording to show the exact issue.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.