Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new windows opening instead of tabs

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

how do I stop Fierfox opening new windows instead of tabs ? have gone to preferences and ticked the right boxes. still opening in new windows

how do I stop Fierfox opening new windows instead of tabs ? have gone to preferences and ticked the right boxes. still opening in new windows

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.