Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Twitter videos and some other sites not working.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi peter.terpstra7

more options

Since i have my new laptop, i do not get twitter videos, bbc news working. Youtube and vimeo does work! Guess its about html5? Have checked mediasource and javascript settings in about:config and they are okay. Do not have this problem in brave browser.

Anyone has an answer?

Thanks in advance!

Since i have my new laptop, i do not get twitter videos, bbc news working. Youtube and vimeo does work! Guess its about html5? Have checked mediasource and javascript settings in about:config and they are okay. Do not have this problem in brave browser. Anyone has an answer? Thanks in advance!

Giải pháp được chọn

Thank you James, FFmpeg was installed, but got the idea use the pacman repository and upgrade ffmpeg and all codecs to their latest versions and now it all works.

Have a great day! _/\_

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

One package that is essential and may not get installed on a new Linux distro install is FFmpeg as the user needs to make sure it is installed during or after OS install.

Not sure what Linux distro you have however a search in say your package manager will likely have FFmpeg if you have appropriate software repositories selected for example.

Then you will be able to fully use the HTML5 players for video, audio and games.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you James, FFmpeg was installed, but got the idea use the pacman repository and upgrade ffmpeg and all codecs to their latest versions and now it all works.

Have a great day! _/\_

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.