Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to stop firefox automaticly opening ctrl+f - this happening any time i press any key

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When typing any letter - ctrl+f popup opens and then starts searching - I have to press escape to get out but then this starts happening again for any window I have tried changing config to disable this but that does not work ? is this a malware - that cannot be removed ?

When typing any letter - ctrl+f popup opens and then starts searching - I have to press escape to get out but then this starts happening again for any window I have tried changing config to disable this but that does not work ? is this a malware - that cannot be removed ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.