Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can’t use search engines

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

When I try to do a Google search, I get the potential security risk message. I have set it to no proxy, cleared the cache and cookies, created a new profile, ran my antivirus and a few other things that I can’t remember. I’m on Windows 7. I get the same message for all search engines. I actually was able to do a successful search a few times over the last week, but I couldn’t click and get to any site from the results.

When I try to do a Google search, I get the potential security risk message. I have set it to no proxy, cleared the cache and cookies, created a new profile, ran my antivirus and a few other things that I can’t remember. I’m on Windows 7. I get the same message for all search engines. I actually was able to do a successful search a few times over the last week, but I couldn’t click and get to any site from the results.