Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video playging

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello Team,

I got popup an popup when i am going to play video from any website and the popup is "to play video you may need to install the required video codecs".

even I am able to playing video in any website. and i have already applied this command is "sudo apt install ubuntu-restricted-extras". and after that i am getting this popup.

FYI I am using "Ubuntu 20.04.4 LTS".

Thanks & Regards

Hello Team, I got popup an popup when i am going to play video from any website and the popup is "to play video you may need to install the required video codecs". even I am able to playing video in any website. and i have already applied this command is "sudo apt install ubuntu-restricted-extras". and after that i am getting this popup. FYI I am using "Ubuntu 20.04.4 LTS". Thanks & Regards
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.