Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mysterious Language shows up ALL the time on my browser, and it will not go away!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have my language settings to English, and English ONLY.

When I open multiple sites, or even try to log in and view my passwords ~ it constantly displays in Russian or some other language.

There is no helpful solution posted, and I have no idea to fix this. Again ~ only English is set in my personal settings.

Any advice?

I have my language settings to English, and English ONLY. When I open multiple sites, or even try to log in and view my passwords ~ it constantly displays in Russian or some other language. There is no helpful solution posted, and I have no idea to fix this. Again ~ only English is set in my personal settings. Any advice?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is more likely a problem with a corrupted font. You can check in Font Book for font issues like corrupted and duplicate fonts.

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.