Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stopping DuckDuckGo From Performing Searches in Address Bar

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

How can I stop DDG extension from performing searches in address bar? I have already set in about:config "keyword.enabled=false". This works fine for Google searches, but not DDG. I am using FF version 103.0.1. Thank you

How can I stop DDG extension from performing searches in address bar? I have already set in about:config "keyword.enabled=false". This works fine for Google searches, but not DDG. I am using FF version 103.0.1. Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.