Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is Constantly stating "Firefox is being updated by another instance."

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

Firefox is slow and sluggish. This normally happened to me when an update was applied and i need to restart the browser. But now its always stating "Firefox is being updated by another instance'. I have closed all browser windows. i have rebooted my machine. I have refreshed firefox. i have uninstalled and reinstalled firefox. nothing seems to help. i am running the latest version of firefox. 103.0.1 (64-bit).

Firefox is slow and sluggish. This normally happened to me when an update was applied and i need to restart the browser. But now its always stating "Firefox is being updated by another instance'. I have closed all browser windows. i have rebooted my machine. I have refreshed firefox. i have uninstalled and reinstalled firefox. nothing seems to help. i am running the latest version of firefox. 103.0.1 (64-bit).