Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

right-click on field puts list in upper left corner

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi randysw

more options

Typically, when you right-click on a field or link or basically anywhere in a webpage the list of options appears or pops up at the point of the cursor. However, for some time now they all appear in the upper left corner of the Firefox browser.

In the screenshot attached, I performed the right-click from the "Find help..." field. But the list is in the upper left corner. The list appears there regardless of where I right-click on a webpage.

Is there a way to fix this so they appear at the point of the cursor?

Typically, when you right-click on a field or link or basically anywhere in a webpage the list of options appears or pops up at the point of the cursor. However, for some time now they all appear in the upper left corner of the Firefox browser. In the screenshot attached, I performed the right-click from the "Find help..." field. But the list is in the upper left corner. The list appears there regardless of where I right-click on a webpage. Is there a way to fix this so they appear at the point of the cursor?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting to make changes effective.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

I turned off the performance setting as instructed. Shutdown and restarted Firefox. That did not resolve the issue.

I have verified my graphics display driver is up-to-date and all Windows Updates are installed.

Any other suggestions?

FYI, I'm running Windows 11. I have tested in Edge and Chrome and they do not have this issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.