Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Message `Unauthorised url' from link to Activate a user account.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hi, I have received a link to Activate a new user account at the French railway network SNCF. The link arrived in an e-mail from SNCF. When I click the link the following message appears: Unauthorized url: https://www.sncf-connect.com/app/en-ww/account/activation, for application: ccl.

Details of my system are; Browser: Firefox 103.0.1 OS: Windows 10

Can you offer a solution?

Thanks, Neil.

Hi, I have received a link to Activate a new user account at the French railway network SNCF. The link arrived in an e-mail from SNCF. When I click the link the following message appears: '''Unauthorized url: https://www.sncf-connect.com/app/en-ww/account/activation, for application: ccl'''. Details of my system are; Browser: Firefox 103.0.1 OS: Windows 10 Can you offer a solution? Thanks, Neil.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's not from firefox but a malware and if you entered your login then consider your accounts compromised. Report to your email provider.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.