Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Magnified headers when printing

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After the recent Firefox update, my headers are magnified when I print. How can I reduce the setting so I don't have to download to Adobe before printing or switching to another browser altogether? Somewhat computer savvy, so I can go to about:config...just don't know what settings to look for and adjust. Thank you!

After the recent Firefox update, my headers are magnified when I print. How can I reduce the setting so I don't have to download to Adobe before printing or switching to another browser altogether? Somewhat computer savvy, so I can go to about:config...just don't know what settings to look for and adjust. Thank you!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See this thread:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.