Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to login to spectrum.net from Firefox - Login works in Chrome

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Greetings. For the past several weeks I have been unable to log in to spectrum.net to pay a bill. Currently running Firefox 103.0.1 (64-bit) for Windows on Win 10 Pro 21H2. I cleared cache and deleted cookies for spectrum.net, and performed a password reset with spectrum.net. Each login fails with: "We’re sorry, we’re unable to sign you in. Please try again later. IDID-3210."

Contacted Spectrum support, agent reset the password, and was able to log in using Chrome. I then ran Chrome and successfully logged in with the new password, and successfully changed the password and logged in again via Chrome.

Login still fails in Firefox.

Greetings. For the past several weeks I have been unable to log in to spectrum.net to pay a bill. Currently running Firefox 103.0.1 (64-bit) for Windows on Win 10 Pro 21H2. I cleared cache and deleted cookies for spectrum.net, and performed a password reset with spectrum.net. Each login fails with: "We’re sorry, we’re unable to sign you in. Please try again later. IDID-3210." Contacted Spectrum support, agent reset the password, and was able to log in ''using Chrome''. I then ran Chrome and successfully logged in with the new password, and successfully changed the password and logged in again via Chrome. Login still fails in Firefox.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.