Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox no longer allows offline installation

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I am trying to install Firefox offline. I know you use to be able to do this but I don’t it is possible anymore. I am on windows 10 and every time I try to install it just throws this error (see attachment). And when I reconnect Wi-Fi or Ethernet the installer works.

I am trying to install Firefox offline. I know you use to be able to do this but I don’t it is possible anymore. I am on windows 10 and every time I try to install it just throws this error (see attachment). And when I reconnect Wi-Fi or Ethernet the installer works.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Where are you downloading firefox from then? I can download the full Browser and install offline without issue. I think this seems to be issue with your O/S itself. Sounds like you got the web installer not a installer itself.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Also the full setup for current Release is at https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

Dropa said

Where are you downloading firefox from then? I can download the full Browser and install offline without issue. I think this seems to be issue with your O/S itself. Sounds like you got the web installer not a installer itself.

You could have pointed the OP to where to get the full setup ;)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.