Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox crashing on startup

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
more options

ID report: bp-bb265373-80df-4264-a1ad-ddc980220808

AvailablePageFile: 7416332288 AvailablePhysicalMemory: 3308408832 AvailableVirtualMemory: 138531615559680 BackgroundTaskMode: 0 BlockedDllList: BuildID: 20220729222726 CPUMicrocodeVersion: 0x25 CrashTime: 1659952533 HeadlessMode: 0 InstallTime: 1659797756 ModuleSignatureInfo: {"CRYPTO-PRO":["cpadvai.dll","detoured.dll","cpcrypt.dll"],"Microsoft Corporation":["VCRUNTIME140_1.dll","VCRUNTIME140.dll","msvcp140.dll"],"Microsoft Windows":["cryptsp.dll","NapiNSP.dll","pnrpnsp.dll","winrnr.dll","wshbth.dll","dbgcore.dll","wsock32.dll","webauthn.dll","npmproxy.dll","dbghelp.dll","DWrite.dll","iertutil.dll","TextInputFramework.dll","dhcpcsvc.dll","dhcpcsvc6.DLL","winnsi.dll","version.dll","netprofm.dll","WinTypes.dll","CoreUIComponents.dll","nlaapi.dll","propsys.dll","CoreMessaging.dll","WINMMBASE.dll","winmm.dll","uxtheme.dll","ntmarta.dll","IPHLPAPI.DLL","dnsapi.dll","mswsock.dll","cryptbase.dll","devobj.dll","umpdc.dll","kernel.appcore.dll","msasn1.dll","profapi.dll","powrprof.dll","windows.storage.dll","bcrypt.dll","bcryptPrimitives.dll","ucrtbase.dll","KERNELBASE.dll","gdi32full.dll","crypt32.dll","wintrust.dll","msvcp_win.dll","win32u.dll","cfgmgr32.dll","SHCore.dll","ws2_32.dll","ole32.dll","shlwapi.dll","shell32.dll","combase.dll","advapi32.dll","nsi.dll","msvcrt.dll","kernel32.dll","sechost.dll","clbcatq.dll","imm32.dll","gdi32.dll","msctf.dll","user32.dll","psapi.dll","oleaut32.dll","rpcrt4.dll","ntdll.dll"],"Mozilla Corporation":["firefox.exe","xul.dll","nss3.dll","mozglue.dll","lgpllibs.dll"]} MozCrashReason: Failed to get async shutdown service: NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 1703 StartupCrash: 1 StartupTime: 1659952533 SubmittedFrom: Client SystemMemoryUsePercentage: 61 Throttleable: 1 TotalPageFile: 17112100864 TotalPhysicalMemory: 8522166272 TotalVirtualMemory: 140737488224256 URL: UptimeTS: 1.83395 Vendor: Mozilla Version: 103.0.1

Please, help to understand problem

ID report: bp-bb265373-80df-4264-a1ad-ddc980220808 AvailablePageFile: 7416332288 AvailablePhysicalMemory: 3308408832 AvailableVirtualMemory: 138531615559680 BackgroundTaskMode: 0 BlockedDllList: BuildID: 20220729222726 CPUMicrocodeVersion: 0x25 CrashTime: 1659952533 HeadlessMode: 0 InstallTime: 1659797756 ModuleSignatureInfo: {"CRYPTO-PRO":["cpadvai.dll","detoured.dll","cpcrypt.dll"],"Microsoft Corporation":["VCRUNTIME140_1.dll","VCRUNTIME140.dll","msvcp140.dll"],"Microsoft Windows":["cryptsp.dll","NapiNSP.dll","pnrpnsp.dll","winrnr.dll","wshbth.dll","dbgcore.dll","wsock32.dll","webauthn.dll","npmproxy.dll","dbghelp.dll","DWrite.dll","iertutil.dll","TextInputFramework.dll","dhcpcsvc.dll","dhcpcsvc6.DLL","winnsi.dll","version.dll","netprofm.dll","WinTypes.dll","CoreUIComponents.dll","nlaapi.dll","propsys.dll","CoreMessaging.dll","WINMMBASE.dll","winmm.dll","uxtheme.dll","ntmarta.dll","IPHLPAPI.DLL","dnsapi.dll","mswsock.dll","cryptbase.dll","devobj.dll","umpdc.dll","kernel.appcore.dll","msasn1.dll","profapi.dll","powrprof.dll","windows.storage.dll","bcrypt.dll","bcryptPrimitives.dll","ucrtbase.dll","KERNELBASE.dll","gdi32full.dll","crypt32.dll","wintrust.dll","msvcp_win.dll","win32u.dll","cfgmgr32.dll","SHCore.dll","ws2_32.dll","ole32.dll","shlwapi.dll","shell32.dll","combase.dll","advapi32.dll","nsi.dll","msvcrt.dll","kernel32.dll","sechost.dll","clbcatq.dll","imm32.dll","gdi32.dll","msctf.dll","user32.dll","psapi.dll","oleaut32.dll","rpcrt4.dll","ntdll.dll"],"Mozilla Corporation":["firefox.exe","xul.dll","nss3.dll","mozglue.dll","lgpllibs.dll"]} MozCrashReason: Failed to get async shutdown service: NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 1703 StartupCrash: 1 StartupTime: 1659952533 SubmittedFrom: Client SystemMemoryUsePercentage: 61 Throttleable: 1 TotalPageFile: 17112100864 TotalPhysicalMemory: 8522166272 TotalVirtualMemory: 140737488224256 URL: UptimeTS: 1.83395 Vendor: Mozilla Version: 103.0.1 Please, help to understand problem

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.