Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Backup data before Firefox Sync or Firefox Account resets data due to forgotten password

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I forgot my password to Firefox Sync account. But at the moment I can still access the account from one of my devices which i have previously logged in, and needs a way to backup all the sync data so I can restore them back to Firefox Sync after resetting the password. As I read, resetting the password clears all sync data as Firefox cannot decrypt the data without the old password. Is there a way to backup my current Sync data, and restore them after the reset? If so, can you please guide me on how to do it?

I forgot my password to Firefox Sync account. But at the moment I can still access the account from one of my devices which i have previously logged in, and needs a way to backup all the sync data so I can restore them back to Firefox Sync after resetting the password. As I read, resetting the password clears all sync data as Firefox cannot decrypt the data without the old password. Is there a way to backup my current Sync data, and restore them after the reset? If so, can you please guide me on how to do it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You have to go from the first computer that had the data stored on it. Sync isn't a backup method. If you don't remember the password there's nothing more that anyone can help here.