Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 103.0 on Linux & Blacklisting named companies

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Blocking/Blacklisting GOOGLE and YOUTUBE: How can one set this feature?

Blocking/Blacklisting GOOGLE and YOUTUBE: How can one set this feature?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You want to block all content from Google and YouTube, or just particular types of content?

Firefox has features to block cookies on a site-by-site basis, but for other types of content, you probably need to use an add-on.

Hữu ích?

more options

In a message to me you wrote:

I wish to block ALL content from Google and YouTube, others using the answer as a template. Additionally, blocking particular type of content is on my wish list.

I don't think there are any built-in settings for that kind of block. You probably need to find an add-on: https://addons.mozilla.org/firefox/

Hữu ích?

more options

Possibly a hosts file. (Remove blank space in link.)

https://en.wikipedia. org/wiki/Hosts_(file)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.