Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Logging into an internet financial account

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 8 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am continually failing to log into my Netspend account on the internet, inserting my correct password and username. How can I correct this condition ? In the Firefox logins (about logins), I have corrected both username and password to be identical to what Netspend has for my account.

      Respectfully 
       Michael
I am continually failing to log into my Netspend account on the internet, inserting my correct password and username. How can I correct this condition ? In the Firefox logins (about logins), I have corrected both username and password to be identical to what Netspend has for my account. Respectfully Michael

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This issue can be caused by corrupted cookies or blocked cookies.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.