Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Warnnig Can't open page

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi,

After the last update, when I connect to my regular sites, I keep getting an error massage , some times the site is being opened , but some times the URL I try to reach does not open at all.

Thanks for your help

Hi, After the last update, when I connect to my regular sites, I keep getting an error massage , some times the site is being opened , but some times the URL I try to reach does not open at all. Thanks for your help
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.